Historie sboru

aneb jak to všechno bylo...

Zrod SDH

O samotném zrodu dobrovolného požárnictví v naší obci nám základní informace prozradí zažloutké listy památníku Sboru dobrovolných hasičů v Obecnici, kde se na úvodní stránce můžeme dočíst:
"Ná návrh p. Josefa Zelenky, obecního starosty, sešlo se dne 31. ledna 1886 několik občanů obce Obecnice ku poradě o zřízení dobrovolného hasičského sboru v obci Obecnici, Shromáždění toto, schválivši návrh p. Josefa Zelenky, zvolilo zatímní výbor, který...
... potřebné kroky učiniti měl, aby myšlenka tato v skutek vešla. Zatímní výbor, skládající se z pánů:
p. Josefa Zelenky, obecního starosty p. Kamila Svobody, knížecího huťmistra, p. Viléma Basche, knížecího hutního úředníka, p. Jana Sobotky, rolníka, p. Františka Smrčka, obchodníka, p. Jakuba Janeše, hostinského, p. Jindřicha Záborce, obchodníka, p. Václava Khüna, horníka, p. Antonína Oktábce, lesního příručího, ihned potřebné stanovy vypracoval a slavnému c. a k. okresnímu hejtmanství v Příbrami ke schválení předložil. Po té ohlásil na den 7. bezna schůzi, vyzývaje ty kdož by ku sboru přistoupiti chtěli, aby se schůze zúčastnili. I zaspáno při schůzi té 32 členů činných, 3 přispívající, 3 vypomáhající a 24 zakládajících.
Zatímní výbor objednal hasičské výzbroje od firmy "F. Smekal" na Smíchově a pracovní stejnokroje od firem "J. Záborec" a "F. Smrček" v Obecnici. V následující na to první řádné valné hromadě konané dne 28. března téhož roku, konstituovala se správní rada, jak následuje:
p. Kamil Svoboda, předseda, p. Josef Zelenka, místopředseda, p. Vilém Basche, pokladník, p. Jindřich Krotil, jednatel, p. František Smrček, velitel, p. Jindřich Záborec, revizor, p. Josef Ureš, revizor, p. Jan Sobotka, důvěrník, Jakub Janeš, důvěrník.
Valná hromada usnesla se, aby sbor náš přitoupil k hasičské župní jednotě podbrdské a k"ústřední jednotě zemské". Dle usnesení téže valné hromady podán dotaz k c. a k. hornímu ředitelství jak by se báňská bratrská pokladna zachovala k oproti horníkům (členům sboru hasičského) při požáru nebo svičení hasičském k úrazu přišlým. K dotazu tom sboru našemu samým vysokým ministerstvem hornictví ze dne 30. června 1886 č. 8378/937 oznámeno, že pro horníky, v povinnosti hasičské k úrazu přišlé pralititi mají §5., 11., 19., 20., 26., 27., 28., 31., 32., 33., bratrských stanov a že horníkům žádné překážky ku vstoupení do sboru hasičského kladeny nebudou."
Pro většinu občanů bylo tehdy ctí, pokud se stali příslušníky některého z čestných dobrovolných spolků. Sbor dobrovolných hasičů v Obecnici měl v samém začátku dvacet tři zakládající členy:
Josef Zelenka, starosta obce, Vojtěch Straka, farář, Kamil Svoboda, knížecí huťmistr, Vilém Basche, knížecí hutní příručí, František Smrček, obchodník, Jan Sobotka, rolník, Gabriel Fischer, obchodník, Antonín Neliba, mlynář, Jakub Janeš hostinský, Jan Zelenka, rolík, Adolf Kubát, obchodník, Matěj Brynda, rolník, František Soukup, starosta v Oseči, Josef Lukáš, rolník, David Edelstein, obchodník, Jan Paďour, knížecí revírník, osef Oktábec, rolník, čtyřiadvacátým zakládajícím členem dnes bychom řekli "kolektivním", se stal "Spolek dělníků Podbrdských" v Obecnici, který měl tehdy dvacet čtyři členy.
Záznamy první kroniky rovněž uvádějí, že v samotných začátcích se jako přispívající za členy přihlásili tito občané: František Stočes, horník, František Žáček, rolník, František Soukup, řídící učitel, Josef Zelenka, starosta obce, Kamil Svoboda, huťmistr, Vilém Basche, knížecí úředník, Karel Velvarský, hostinský, Jindřich Záborec, obchodník, Antonín Pekárek, horník, Antonín Vokáč, poštmistr.
Pokud jde o činné bylo jich v samotném začátku registrováno třicet dna: Jakub Janeš, hostinský, František Smrček, obchodník, Václav Khýn, dělník, Jindřich Záborec, obchodník, Jindřich Krotil, učitel, Josef Ureš, učitel, Antonín Herold, Jakub Markytán, placmistr, Jen Duchoň, kovář u pece, Matěj Neliba, slévač, Jan Smrček, slévač, Adolf Bedlík, slévač, Jan Neliba, slévač, Adolf Kubát, obchodník, Josef KUbát, obchodník, Václav Smrček, kovář u pece, Josef Tröster, zámečník, Josef Oktábec, obchodník, Karel Rendla, obchodník, František Kubát, dělník u pece, Josef Lukáš, c. k. horník, Josef Smrček, hutník, Emanuel Schnaidr, horník, Josef Skala, horník, August Stočes horník, František Bláha, horník, Mikuláš Oktábac, horník, Emanuel Oktábec, horník, Josef Švagr, zedník, Otto Špaček, obudník, Kašpar Oktábec, horník, Hynek Švehla, horník.
Sprvání rada zvolená na ustavující valné hromadě 7. března 1886 přijala podle záznamů kroniky ze čtyř hlásících se župních cvičitelů pana Václava Skřivánka z Březnice za cvičitele Obecnického hasičského sboru.
Bez zajímavostí nejsou ani finanční začátky nově ustanoveného hasičského sboru, jak je s pozoruhodnou přesnosti uvedeno v kronice. Kostatuje se tu, že ve svých samotných začátcích sbor přijal na darech:
od císaře Františka Josefa.........60 zlatých
od obecního zastupitelstva.........30 zlatých
od okresního výboru.....................25 zlatých
od velkostatku Dobříš dříví na poslavení svičky. 

Veškerou výzbroj a pracovní stejnokroje pořídila obec. Na sklonku roku 1886 už měl obecnický hasičský sbor 56 členů činných, 58 přispívajících a 34 zakládajících.
Slavnostní slib skládalo činné členstvo dne 7. listopadu 1886, kdy se také konala druhá valná hromada, na níž byla zvolena nová správní rada sboru. O rok později na třetí valné hromadě bylo zdůvodněna nutnost zakoupení čtyřkoklové ruční stříkačky. Po zvážení okolností bylo usneseno zakoupit stříkačku za 800 zlatých u fy R. Čermák v Teplicích s dodáním na příbramské nádraží. O zapůjčení částky bylo požádáno obecní zastupitelstvo, které nejen že obnost zapůjčilo, ale navíc ještě darovalo do sboru 200 zlatých. Sbor se rovněž obrátil se žádostí na knížete Colloredo-Mannsfelda, do jehož dobříšského panství Obecnice tehdy patřila. Kníže daaroval rovněž 200 zlatých, zemský výbor 100 zlatých, a pojišťovací společnost Assicuration Generale z císařského fondu 30 zlatých. Takto byly po finanční stránce v zásadě vytvořeny základy pro aktivní činnost sboru.
 

Sbor před první světovou válkou a ve válečném období

Činnostsboru se hned od jeho založení vyznačovala velmi dobrou aktivitou. Již za první půlrok bylo absolvováno 22 cvičení (aby byly získány alespoň zálady tehdejší požárnické techniky), už v září 1886 se také konalo první veřejné cvičení. A záznamy rovněž uvádějí, že hned v prvním půlroce se příslušníci sboru zúčastnili čtyř požárních hájení v Obecnici, tři v Příbrami, po jednom v Dubně a Hluboši, kromě toho také ...
...veřejných cvičení v Rožmitále, Bohutíně, Příbrami a na Březových Horách. Součinnost s okolními hasičskými sbory byla tenkrát intenzivní, jak si to ostatně vyžadovaly tehdejší poměry. Musíme uvážit, že nebezpečí požáru bývalo velmi časté, podstatná část vesnických chylup byla ze dřeva, pokryta doškovými (slaměnými) střechami nebo šindelovou dřevěnou krytinou. Po elektrifikaci nebylo ještě ani potuchy, takže se v domácnostech topilo dřívím a svítilo se svíčkami či petrolejovými lampami. To všechno při trošce neopatrnosti vyvolávalo značné nebezpečí vzniku požáru. Ani bleskosvody neexistovaly, takže údery blesku měly při bouřích zcela volné pole, čímž nebezpečí požárů dále narůstalo. Už v roce 1887 byly zavedeny dvoučlenné protipožární hlídky, v nichž se činní členové pravidelně střídali. Byly na pořadu v letím období, od začátku srpna do konce října, záhy však už od června do listopadu. Pro příklad, jak v té době vypadala pořární akce, uveďme záznam kroniky ze září 1887:
Večer o třičtvrti na devět vypuknul požár v Borku č.108. Sbor dostavil se v 10 minutách, 1/3 budovy byla v plamenech. Nábytek zachráněn. Sousední chalupa, jen dva metry vzdálena od hořícího domku, byla zachráněna s velkým namáháním. Budovy pod větrem (západním) byly taktéž v nebezpečí, avšak i ty zachráněny. Na požářišti byla, když oheň úplně udušen (ve dvě hodiny ráno), nechána hlídka čtyř mužů do 4 hodin rána a od 4 hodin opět další hlídka, čtyři muži se zásobou vody a veškerým nářadím. Zvláště neohroženě si počínali lezci Jan Neliba, Václav Khýn, Josef Tröst, bourač František Bláha. Chování veškerého mužstva bylo velmi dobré. Obecenstvo ochotně pomáhalo. Škoda na budově, jelikož rozšířena, asi 600 zlatých. Nájemníci utrpěli poměrně velkých škod, neb jim shořela veškerá píce pro dobytek a i sklizené obilí. Budova (svršek) pojištěna u "Slavie" na 500 zlatých.
Zajímavou skutečností z té doby je, že některé hlídky v létě ve žních začínaly již o třetí hodině odpolední. Jelikož požáry vesnických chalup byly poměrně časté, byl sbor trvale ve stavu pohotovosti a míval proto i mnohá cvičení. Například z velitelsté zprávy za rok 1887 vysvítá, že sbor zasahoval celkem v případě deseti požárů - to pětkrát v Obecnici a pětkrát v okolí; při požárech domácích celková účast 128 mužů (průměr 28), při požárech v okolí celkem 60mužů. Úhrnem bylo v roce 1887 vykonáno 18 cvičení s celkovou účastí 405 mužů (průměr 23) Příznačné pro tehdejší dobu a ovzduší v bývalé rakousko-uherské monarchii také je, že sbor se musel zúčastňovat i četných církevních slavností; záznam z kroniky za rok 1887 například ve výkaze o činnosti také uvádí: 
Domácně zúčastnil se sbor církevní slavností a sice: velikonoční dobu obstaral stráže u Božího hrobu a zúčastnil se korporativně slavnosti "Vzkříšení". Taktéž při slavnosti "Božího těla". Rovněž byl účasten při svěcení praporu čtenářského spolku "Valdek" v Obecnici a při uvítání jeho arc. milosti pana arcibiskupa hraběte Schönborna.
Asi přece jen poněkud příjemnější, (i když samozřejmě zodpovědné) bývaly už v té době hasičské služby při divadelních představeních (ať už místních ochotníků či kočujících divadelních společností) a při poměrně četných tanečních zábavách. Buď to byly zábavy pořádané často u příležitosti svatby nebo společenské taneční zábavy různých spolků (včetně každoročních věnečků hasičského sboru).
V té době byl Obecnický hasičský sbor třetím nejsilnějším v tehdejší "Podbrdské župě" (po Příbrami a Březových Horách). Udržoval zdatnost svých členů, např. v roce 1888 se konalo 12 cvičení s náředím, jichž se v úhranu zúčastnilo 281 mužů, což byl velmi slušný průměr. Byla tu asistence při šesti divadelních představeních a 14 (!) tanečních zábavách. Někdy jich bylo až 18-20 ročně, koneckonců tento způsob zábavy byl tehdy vlastně jediným druhem širšího společenského kontaktu. Tisk byl rozšířen jen velmi málo, o nějakém rozhlase či televizi se na sklonku přeminulého století ani nemohlo zdát. Záznamy z té doby také uvádějí, že...
"obecní výbor byl požádán o zařízení strážnice hasičské, by hasiči, konající hlídku v čase nepohody, měli se kam schovat a tam nářadí některé umístěno býti mohlo..." nebo: majitelé koní žádáni, aby propůjčili koně ke stříkačce při veřejném cvičení.
Zápis ze října 1889: Konána slavnost svěcení nové stříkačky. Po vysvěcení stříkačky skládali slib mladší členové sboru. Odpoledne ve 3 hodiny učiněn praktický útok na hostinec Labských a poštu. Po skončeném veřejném cvičení byli činní členové poděleni poukázkami na pivo, ku kterémuž účeli darovala obec 20 zlatých... Zmínili jsme se již o tom, že společenský kontakt za tehdejších poměrů v závěru XIX. století byl dost omezený, a že proto poměrně časté taneční zábavy bývaly v Obecnici vlastně hlavním vyjádřením jakéhosi společenského kontaktu, zábavy a povyraženípři všech životních strastech. Jisté starosti zřejmě mívali hasiči především se zábavami posvícenskými, které byly asi dost bujné, jak svědčí kronikářský záznam z roku 1890: Ve dny ze 31. X. na 1. XI. až do 4. XI. zavedeny dvounásobné stráže za příčinou posvícení a zjednána úplná hotovost. Stroje uchystány na dvoře v pohotovosti. Po všechny dny nepřihodilo se ničeho a stráže konány správně. Dány dvojnásobné stráže, kteréž drženy po dny 31.X - 1.XI., 2.XI., 3.XI. Ve dny 2. XI. a 3. XI. konalo stráž vždy 6 mužů...
Vážné problémy nebývaly tehdy pouze s ohněm, ale i s druhým mocným živlem, s vodou. Její náhlé přívaly natropily čas od času i v Obecnici značné škody a bývalo tomu tak i na konci přeminulého století, například o jedné z nejvážnějších zátop té doby lze číst i v kronice hasičského sboru: Dvacátý čtvrtý listopad 1890 utkví každému z obyvatelstva zdejší obce po celý život v paměti. Povodeň, jaké nebylo v obci pamětníka, nadělalala náramných škod. Na obecném veřejném majetku odhadnua škoda přes 3 000 zlatých a mnohem větších nadělala na majetku soukromém. Ráno o šesté hodině hlášeno nebezpečí povodně a učiněna ihned opatření, jakých nám býti mohlo a svoláno zprvu jen několik mužů, by bděli nad stavidly splavů zdejších rybníků. Veškeré splavy rybníků vyjma fabrického, kdež vody, pak po Brůdku a Borku voda vnikla a vše zvýši až půl metru zatopila. I lidský život by padl za oběť rozkacenému živlu: u rychlíka I. hamru přecházeje splav právě v tom okamžiku se strhl, když urpostřed se nalézal dělník Josef Švagr. Byl odnešen přes 500 metrů proudem, na lukách na mělčině zachycen a zachráněn.
Stavidla byla veškerá vytažena a vody stále přibývalo. By snáze v pádu nebezpečí čeliti se mohlo a též pro pád kdyby nebezpečí hrozilo někomu, svolán sbor signálem poplašným a rozestaveni jmenovitě lezci s lany a háky a dlouhými žebříky na místa zvláště ohrožená, by pomáhali připlaveným dřevům k volnému odplutí. Na Německé, kde Chalupa přes potok, jen s nasazením života by bylo bývalo možno se dostáti, onen odkázán byl jen na pomoc sousedů. Člen sboru Josef Švagr nalézal se v nebezpečí utonutí, spadnuv v dravý proud ve splavu u I. huti a odnešen až na chmelnici (luka) na louku Makovcovu. Duchapřítomnost jeho obdivuhodná zachánila jemu život, neboť pozoruje pevnou půdu pod sebou v kleče posuňky dovolával se pomoci. První, kdo ho zachrániti hleděl byl Jan Šefl, ochranný člen sboru s kterým Josef Švagr rybník I. hamru v opatrování měl. Vida Švagra zmizeti, pádil okolo vody stále volaje o pomoc a nedbaje nebezpečí, přebřednuv proud, ke Švagrovi jíž klečícímu se dostal a později přikvačivší Hrabákové a studujícímu p. Methoději Záborci povedlo se Švagra, kterého již smysly opouštěly z vody vytáhnouti a do blízké chalupy Hrabákovy odnésti. Narychlo povolaný pan doktor Josef Rosol poskytl Švagrovi pomoci a nařídil jeho ošetřování. Následkem uleknutí, ustydnutí ztratil Švagr řeč a až dvacátého šestého poprvé promluvil...
Při svém desetiletém výročí vykazoval sbor celkem 208 členů a to dva čestné, 24 zakládajících, 8 přispívajících, 46 činných a 128 ochranných. Ze sboru vystoupil korporativní člen Spolek vojenských vysloužilců. Na přelomu století zvýšila obec odměnu za noční letní hlídky z 20 na 30 zlatých, čímž něco získala sborová pokladna. V roce 1900 zasahoval sbor při čtyřech požárech (3x v Obecnici a jednou v Příbrami), v roce 1901 pětkrát, v roce 1902 třikrát, vždy účinně a s uznáním.
V roce 1903 odešle ze sboru mnoho činných a zasloužilých členů, neboť byly v Obecnici zrušeny železárny, patřící dobříšskému knížecímu panství a řada činovníků odešla za prací jinam. Slévači především do STaré Huti u Dobříše, v důsledku toho bylo nutno zvolit i novou správní radu. Až do vypuknutí první světové války běžela pak činnost sboru v zaběhnutém rytmu. Ve školeních byl probírán služební řád, hasičská zdravověda, teorie podle článků v odborných časopisech, absolvovala se cvičení se stříkačkou, cvičení lezecká, především pro nově přišlé členy, zkušení si přitom své znalosti upevňovali. Za zaznamenání snad stojí, že v roce 1913 je v knize hasičských služeb zanesena poprvé v Obecnici hlídka v biografu. V roce 1913 byl rovněž učiněn pokus o založení ženského odboru a jinošské družiny, ale neuspělo se.
Tomu všemu však v roce 1914 učinil přítrž začátek první světové války, už 27. července byli povoláni do vyhlášené mobilizace i četní členové hasičského sboru: Anděl Bohumil, Korejs František, Kafka Kafel, Makovec Jan, Neliba Josef, Sobotka Josef. S tanečními zábavami byl v důsledku válečných událostí konec, takže kromě pravidelnýách letních hlídek a omezenějších pravidelných svičení drželi zbylí členové pohotovost hlavně při občasných divadelních představeních pořádaných ve prospěch vdov a sirotků po padlých vojínech. Byly vedle toho pořádány i dobročinné sbírky mezi občany. Jejichž výtěžek (celkem nepatrný) byl dán k dispozici obecnímu úřadu a pohřebnímu sboru. Ze záznamů vyplývá, že z činných členů padli v první světové válce Josef Vohradský a Václav Radvanovský, někteří členové se vrátili jako váleční invalidé.
 

Meziválečné období

Vznik samostatného Československéh státu v roce 1918 byl samozřejmě uvítán s velkým nadením a nadějemi, ale také současně zastihl Obecnický hasičský sbor ve zcela neutěšené situaci. 24. listopadu se měla konat členská schůze, ale dostavili se pouze tři členové. V neutěšených sociálních poměrech ani poválečná konsolidace hasičského sboru v Obecnici neprobíhala za příznivých okolností. Podle archivních záznamů sboru se situace poněkud zlepšíla v roce 1920, kdy bylo se zadostiučiněním kvitováno, že za přispívajícího člena přistoupil obecní starosta F. Tittle, což dávalo jistou naději na širší opětnou podporu obce pro potřeby sboru. Začala se po ...
válečné přestávce rozbíhat i pravidelná sborová cvičení. Konsolidace však probíhala poměrně pomalu i proto, že mnoho mladých mužů vstupovalo buď do Dělnické tělocvičné jednoty (založena v roce 1919) nebo tělocvičné jednoty Sokola (založena v roce 1920) a )koly i poslání hasičského sboru nebyly pro ně natolik přitažlivé. Přesto v roce 1922 měl sbor 38 činných členů a v tomtéž roce také zasahoval u tři požárů.
Činnost hasičského sboru se přece jen poněkud konsolidovala, v roce 1924 bylo absolvováno sedm praktických cvičení, konaly se i praventivní požární hlídky po domech a přínosem bylo, že pro lezecká cvičení byloa postavena i nová dřevěná cvična nákladem 2 897 Kčs (což uhradila obec). Byla také přemontována stará dvou kolová stříkačka na čtykolovou. 
Ve slavnostním duchu se v roce 1926 konaly oslavy čtyřicátého výročí založení sboru (v červnu). Pro ilustraci té doby uveďme, že mezi uprímnými gratulanty k tomuto jubileu byli: Čtenářsko zábavní spolek Valdek, Spolek vzájemně podporujících dělníků Podbrdských, Dělnická tělocvičná jednota, Spolek Žižka v Obecnici jakož i hasičské sbory v Příbrami, tehdejší Německé Lhoty, Bratkovic, Oseče, Orlova, z Podlesí, z Březových Hor a Trhových Dušník. Jak uvádí pamětní sborník, byl vzdán dík hasičským invalidům a poté starosta obce F. Tittl odevzdal čestné diplomy tehdy nejstaršímu zakládajícímu členovi Janu Holubovi, rolníku a z činného členstva také Josefu Skalovi, předsedovi sboru, Mikuláši Oktábcovi, bývalému předsedovi, cvičiteli a jednateli, Emanueli Šnajdrovi (prvnímu hudci) a Josefu Oktábcovi sborovému poslu. Poté bylo proděláno praktické cvičené se stříkačkou, cvičené se žebříky a cvičení samaritánská. Odpoledne v půl druhé proveden byl poplach a cvičný požární útok na dům pí. Barbory Smrčkové (bývalá pošta).
V té době však už se také začaly projevovat důsledky velké hospodářské krize, což vedlo ke značnému počtu nezaměstnaných i v řadách členů hasičského sboru. Těžko se sháněla jak práce hornická (ve stříbrných a olověných dolech a rudných dolech na Březových horách se nepřijímalo), tak i práce v huti nebo v lese. V roce 1933, kdy hospodářská krize vrcholila, měl sbor šest členů čestných, 30 činných a 32 přispívajících. Čestným starostou byl v roce 1932 jmenován br. Josef Skala (zemřel v roce 1935), nejstarším členem zůstával František Oktábec. V roce 1934 jsou zaznamenány alarmy ke čtyřem požárům, pravidelná cvičení a školení probíhala organizovaně jako v létech předchozích. V tomto roce také byl odhalen pomník (památník) vojínům padlým v průběhu první světové války. Slavnostního odhalení se korporativě zúčastnilo 15 členů sboru. V roce 1935 je zaznamenán zásah u jednoho požáru, pravidelná cvičení a šklení i pravidelné hlídky.
V roce 1936 oslavil sbor padesátileté výročí svého trvání; oslava se konala 12. července 1936 a je o ní mimo jiné zaznamenáno: Veškeré sbory podepsané korporace i veškeré občanstvo přivítal nejprve br. obecní starosta František Tittl, poté se ujal slovabr. župní starosta Frant. Horych a promluvil dojemnou řeč našemu sboru a zvláště našemu starému členu Em. Šnajdrovi. Za jeho úmornou a padesátiletou činnost mu připjal zlatou medaili. Dopolední cvičení při té slavnosti bylo uspokojivé, cvičilo se stříkačkou a žebříky, muselo se však cvičeit v dešti, také poplach byl odbyt v dešti.
Sláva to tehdy byla veliká, ale záhy poté už se bohužel začaly stahovat mraky na politickém nebi celé Evropy. V sousedním Německu se prodral k moci hitlerovský nacismus, který se nijak netajil svými výbojovými plány, mezi než neskrývaně patřila i likvidace samostatné Československé republiky. Pro náš lid nastávalo další přetěžké a kruté období našich národních dějin, těžké zkoušky přišly i na Obecnický hasičský sbor...(zde končily poznámky p. Josefa Oktábce)
 

Sbor za druhé světové války

Od počátku roku 1939 byla naše republika ohrožena nacistickým Německem a patnáctého března začaly německé jednotky obsazovat Českou republiku. Vzápětí byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Organizace a spolky musely v krátkém termínu oznámit, zda chtějí pokračovat v činnosti. Hasiči pokračovali, ale spolková činnost byla velmi omezena. Zápisy ze správních rad jsou krátké. Projednávají se běžné sborové záležitosti. Firma Smekal ze Slatiňan vymáhá...
...dlužnou částku za motorovou stříkačku, kterou musí obec uhradit. Pořádají se jen Silvestrovské večírky, sborové věnečky. V roce 1941 čítá sbor 60 členů, 29 činných a 31 řpspívajících. Stříkačku obec řádně zaplatila. V roce 1942 vykonal sbor strnáct praktických cvičení a čtyři teoretická. Samaritán sboru br. Ježek Emanuel ošetřil 42 lehčích zranění. V roce 1944 sbor vykonal pět cvičení, zasahoval u požáru v lese a vykonal též 510 hlídek. Konec války zastihl obec a její občany v myšlenkách na osvobození, do obce přichází Rudá armáda. Hasičský sbor se účastnil jejího přivítání a navázal čilou spolupráci s vojáky Rudé armády, teké jim propůjčil ruční stříkačku na mytí jejich aut.
 

Poválečné období

Již 29.června 1945 se konala Valná hromada sboru na které byli zvoleni tito činovníci: starosta sboru Karel Zelenka, rolník, velitel Antonín Sládek, hutník, zástupce velitele Jan Vohradský, tovární dělník v.v., jednatel Josef Hyspecký, řídící učitel, pokladník Jak Kala, mistr krejčovský, zbrojmistr O. Šefl, slevač, strojmistr Ladislav Skuhrovec, obchodvedoucí, samaritán Emanuel Ježek, dělník, četařem František Oktábec mladší, hutník, členové výboru Jan Bílek, lesní dělník, Josef Šefl, Tittl Kašpar, lesní dělník, František Vyšín, dělník, revizoři účtu, Štěpán Klíma, dělník, Vojtěch Škola, horník v.v.
Vyla sehnána látka na pracovní ...
...šaty, které ušil krejší p. Mára z Příbrami. Ze zápisu výborové schůze 3. listopadu 1945 se dovídáme, že za nevrátivšího se br. Koubka z německých koncentračních táborů konána bude tryzna.
Ing. František Chalupný mjr. gen. štábu, bude jmenován čestným členem hasičského sboru. V následujícím roce 2. června 1946 oslavil sbor šedesát let svého trvání. Citujeme ze zápisu ze dne 17. března 1946: Jednáno o pořadu slavnosti a ten stanoven následovně: 2. června 1946 dopoledne 8-9 vítání sborů a hostí, zápis do pamětní knihy, 9.30 řadění průvodu, odchod k pomníku padlých na hřbitov. Tam položení kytic, 11 h předání motorové stříkačky, 11.15 slavnostní valná hromada a předání diplomů členům s delší činností nad 40 let, odpoledne 2.15 (14.15) poplach, 4 (16.00 - taneční zábava.
Na schůzích výboru bylo navrhováno založení ženského odboru, ale nakonec bylo rozhodnuto, že budou založeny až k tomu budou vhodnější předpoklady.
V roce 1947 zakoupil sbor autobus od p. Červeného z Dobříše za dvacet tisíc korun pro potřebu hasičského sboru. V obci byla provedena sbírka, od občanů bylo vybráno 10.295,- Kčs, o zbytek byl požádán Místní národní výbor. V tomto roce se sbor účastnil na akcích okolních sborů a organizací, Podlesí, Pičín apod. Na schůzích výboru se jedná o postavení garáže pro hasičská vozidla.
17. října 1948 se v hostinci u Zelenků konal Hasičský den za účasti zástupců korporací a spolků z obce. V dalším roce byl zvolen na tříleté období nový výbor a začal se opravovat koupený autobus. I tento rok byl uspořádán ve spolkové místnosti u Zelenků 23. října 1949 Hasičský den za účasti představitelů veřejného i spolkového života.
Situaci, která byla ve společnosti, přibližuje zápis z tohoto dne: Br. starosta při zahájení hasičského dne přivítal přítomné hosty, zástupce spolků, představitele MNV aj. Nejdříve br. strarosta promluvil v jeho proslovu o hasičstvu a co je hasič. Hasič nejen hájí požíry, ale i životy, by i více když je třeba, ale je vidět, že hasič není tak vážený. To se ukázalo v naší obci při Hasičském dnu na účasti. Dále byl přečten proslov 28. říjnu, dále proslov generalisima Josefa Stalina, dále proslov presidenta Gottwalda z 9. sjezdu 1949 KSČ.

50. a 60. léta

V tomto období ve změněné politické atmosféře, kdy byly vydanými zákony některé spolky zlikvidovány, se činnost hasičů vyvíjela dál. V roce 1950 zemřel dlouholetý velitel a starosta František Oktábec ve stáří 81 let. Hasiči slavnostně 24.srpna 1952 otevřeli hasičskou zbrojnici a v následujícím roce se začínají konat soutěže mezi požárními sbory. V roce 1953 na okresním přeboru ve Starém Podlesí zvítězilo požární družstvo z Obecnice a postoupilo do krajské soutěže na Zbraslav, kde mezi 87 družstvy skončilo obecnické na 11 místě. Soutěžilo ve ...
... složení velitel V.Smrček, Zd.Míka, M Mácha ml, Jar.Vyšín, Old.Mixa, Josef Šefl, Stan.Šefl, Jindřich Špaček, Mir.Klíma, J.Kopáček. Z dalšího roku můžeme ze zápisů z pamětní knihy vyčíst, že 30.října 1954 se konala pietní vzpomínka na člena a významného funkcionáře obecnického sboru Antonína Koubka, který zahynul v koncentračním táboře Flösenburg. Pro uctění jeho památky byl vybudován malý památníček na kraji naší obce na začátku lesa u silnice na Sv.Dobrotivou.
   V jubilejním roce 1956 byli zvoleni k vykonávání funkcí: předseda Valta Alois, velitelem p.o. Šefl Oto, I.místopř., podvelitelem Vyšín Jarka, jednatelem Škola Jiří, pokladníkem Klíma Štěpán (souč.matrikář), organizační referent Štamberk Vojtěch , kultur.propag.referent Smrček Karel, prevent.referent Noha Vojtěch, zbrojmistr Šefl Stanislav (strojník stříkač), členové výboru Tittl Kašpar, Bílek Jan, Kubín Josef, Šefl Jos.st., náhradníci Mixa Olda, Kraus Jan, Ježek Em.st,Vyšín Frant. st., revizoři účtu Škola V.st., Havaši Arnošt.
 
  Sbor oslavil sedmdesát let trvání 10.června 1956, oslav se účastnily sbory dobrovolných hasičů z Lazce, Kácině, Sádku, Lešetic, Hluboše a také organizace z obce. V roce 1961 byla zakoupena nová poplachová siréna. Pro bližší seznámení s děním v této době uvádíme zápis členské schůze z 31.3.1963: Účast na této schůzi 25 členů a dva hosté . Byla vyhodnocena práce některých členů a zvláště vyzdvižena obětavost zbrojníka Františka Housky a preventáře Josefa Zelenky. Bylo rozhodnuto sestavit dvě družstva na požárnickou soutěž. Bylo rozhodnuto o opravě naší požární zbrojnice, na což jsme obdrželi peníze od státní pojišťovny, též na vybudování vodních nádrží….
 
..V tomto roce vyzdvižena pohotovost člena sboru Jana Kočího, který v objektu JZD U Sobotků likvidoval vzniknuvší požár a tím zachránil značnou hodnotu socialistického majetku.V roce 1964 kromě každoročních akcí sboru, jako byly brigády v JZD, údržby nádrží, protipožární hlídky a jiných, byl uspořádán úspěšný zájezd do Domažlic. Činnost v roce 1965 byla také pestrá, požární hlídky při zábavách jiných korporací, poplachové cvičení, kontroly topení, brigády v obci, chodník, koupaliště apod.

  V tomto roce byli do výboru zvoleni: předseda Neliba Šimon, velitel Míka Zdeněk, jednatel Mixa Oldřich, pokladník Neliba Josef, preventista Záborec Karel, strojník Houska František, práce s mládeží Neliba Jan st., pomocníci strojníka Procházka Ruda a Novotný Oktavián, členové Neliba Jan ml., Kubín Josef, Stočes Prokop. Výbor v tomto složení pokračoval i v dalším roce, ve kterém pořádal masopustní úterý, organizoval preventivní prohlídky domů, práci na Veském rybníku. V dalších letech život sboru kráčel ve stejných šlépějích, který narušilo v roce 1967 hašení požáru stohu v Trhových Dušníkách. Vývoj po roce 1968 byl poznamenán děním v Československé republice,vstupem spojeneckých vojsk a následnou normalizací, ale život samotného sboru neustal a pokračoval v rámci, možností a nálady, které v Československé socialistické republice byla.
 

70. a 80. léta

Počátkem sedmdesátých let se na výborových i schůzích řešila otázka oprav rybníka. V požární zbrojnici bylo nutné dodělat spolkovou místnost. V těchto letech vypíšeme ze zápisů jen nejdůležitější akce, protože základní povinnosti a činnosti sboru a hasičů jako jsou preventivní prohlídky, plesy, sběr starého železa a podobně se pravidelně opakují. Tak například v roce 1973 v okrskové soutěži v Trhových Dušníkách obsadilo naše družstvo druhé místo. Po dohodě s osečskými ...
... hasiči byla Tatra 805 přemístěna z Oseče do garáže MNV s tím, že se rozebere na náhradní díly. Na požární zbrojnici prováděli členové opravy vrat a střechy, byl pořízen pojízdný výsuvný žebřík.
 
  V roce 1975 výbor odhlasoval, že s členy, kteří se neúčastní žádné činnosti ve sboru a neprojevují žádnou aktivitu, budou provedeny pohovory. Po pohovorech bylo vyškrtnuto ze stavu 16 členů. Během roku bylo rozebráno hasičské vozidlo z Oseče a také byl uspořádán zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. V roce 1976 hasiči pořádali 17.ledna ples U Zelenků. Jelikož tento rok se měly konat oslavy 90 let trvání, opravili někteří členové starou hasičskou stříkačku. Byl také opraven na místním hřbitově náhrobek prvního velitele p.Basche.
 
  Oslavy 90.let trvání sboru 8. srpna začínalyslavnostní schůzí v sále U Zelenků s hosty z Drahlína, Sádku, Oseče, Lhoty, Bratkovic a se zástupci místních organizací. Ve 14 hodin začalo námětové cvičení na hřišti TJ.Slavoje Obecnice. Nejprve cvičili žáci s ruční traktorovou stříkačkou. Jejich cvičení bylo jedním z nejzdařilejších. Poté nastoupili k likvidaci imitovaného požáru muži s ruční stříkačkou. Stříkačku měli vzorně připravenou a bylo obdivuhodné jak stará technika opravdu dobře pracovala. Cvičení bylo zdůrazněno oblečením obsluhy ve starých stejnokrojích. Na závěr ukázkového cvičení, s likvidací imitovaného požáru, nastoupilo naše soutěžní družstvo se soudobou motorovou technikou. I vystoupení tohoto družstva sklidilo uznání hojného počtu přihlížejících občanů. Po ukončení cvičení se všichni přítomní přemístili do sálu Jednoty u Zelenků, kde v 16 hodin započala taneční zábava. Za zvuku orchestru s.Doležala poté trvala družná zábava až do pozdních večerních hodin , psal Oldřich Mixa.
 
  V dalším roce 1977 bylo ustanoveno družstvo žáků, ale výbor rozhodl , že nepřihlásí družstvo mužů do okrskové soutěže pro nezájem cvičících o vlastní cvičení. Byly uspořádány posvícenské zábavy, ale koncem roku nastala ve vedení sboru nestabilní situace, někteří členové výboru nechtěli již vykonávat své funkce a nikdo nechtěl funkce přijmout.
 
  Proto se vzhledem k neshodám ve sboru sešla výborová schůze 26. ledna 1978
 
za účasti zástupců MNV, VO KSČ a MV NF, aby byla projednána kandidátka a složení nového výboru. Toto se po dlouhém jednání podařilo a byla svolána výroční členská schůze na den 12. únor. Na této schůzi byl zvolen výbor v tomto složení: Karel Záborec předseda , Miroslav Klíma velitel , Mixa Oldřich, Zelenka Václav, Neliba Josef, Neliba Šimon, Holub Jan, Neliba Jan, Novotný Oktavián, Houska, František Plzeňský Jaroslav, Burian Bohumil.
 
V tomto roce došlo k připojení obce Oseče k našemu sboru, ale nedošlo ke sloučení. Naše mužstvo se účastnilo zásahu při požáru Svaté Hory v Příbrami. Byl uspořádán zájezd do Prahy na výstavu o panování Karla VI. Členové se účastnili 16.září dožínek se starou technikou.
 
V roce 1979 byl utvořen při ZŠ v Obecnici kroužek mladých požárníků. Tento rok zemřel dlouholetý člen a bývalý velitel Otta Šefl.
 

80. a 90. léta

Nastávají léta budování i takzvaného obyčejného požárnického života. V roce 1980 i v následujících letech se aktivní členové účastní různých brigád, například na výstavbě mateřské školky. V dalším roce 1981 se naše družstvo v okrskové soutěži v Sádku umístilo na třetím místě. Výbor uspořádal pro členstvo zájezd na kabaret do Prahy a hasiči pomáhali i při organizování „Obecnických dožínek“. Devatenáctého a dvacátého července došlo v obci po prudkých deštích k povodním, obecničtí hasiči pracovali při povodni na mnoha místech, ale hlavně v dalších dnech vydatně pomáhali při odstraňování následků povodní. Ve sboru je organizováno čtyřicet pět hasičů. V roce 1982 požární...
... družstvo v okrskové soutěži zvítězilo a postoupilo do oblastního kola, kde se umístilo na 5.místě.
Předseda sboru Karel Záborec byl odměněn při životním jubileu 60 let „Medailí za příkladnou práci“.
   V následujícím roce uspořádali hasiči 14.ledna 1983 požárnický ples a také úspěšný zájezd do Hřenska. Výbor začal plánovat přestavbu požární zbrojnice. V tomto roce se 30.1. dožil 70 let dlouholetý člen Vojtěch Štamberk. 26.května 1984 byla uspořádána okrsková soutěž v Obecnici, účastnilo se družstvo dospělých a družstvo dětí. Děti získaly druhé místo. Po dlouhotrvajících deštích postihla 21.června obec povodeň, jednotka zasahovala při čerpání vody ze studní a sklepů.V tomto roce se dožil 80 let dlouholetý člen Josef Anděl.
 
  Projekt na přestavbu požární zbrojnice byl připraven v květnu roku 1985 a v září byly zahájeny práce na přestavbě. Dlouholetý člen sboru Stanislav Šefl se dožil 70 let. Ve věku 88 let zemřel nejstarší člen sboru Kašpar Tittl. Členem sboru od roku 1928. V roce 1986 byly provedeny jako každý rok preventivní prohlídky, tentokrát u 309 domů. Tento rok by sbor dobrovolných hasičů oslavil sto let svého trvání. Oslavy však byly odloženy, protože nebyla dostavěna požární zbrojnice, kterou chtěli hasiči otevřít při příležitosti oslav. V květnu byla zakoupena starší požární cisterna a tím byla umožněna větší profesionalita zásahu při požárech. Výbor v červnu uspořádal zájezd do Národního divadla do Prahy. Dále pokračovala výstavba zbrojnice, při které velitel sboru Miroslav Klíma odpracoval 520 hodin. Bylo to nejvíc hodin z celého sboru. Celkem bylo odpracováno 1664 hodin. I v roce 1987 pokračovala výstavba zbrojnice, která byla ukončena kolaudace byla ukončena v listopadu. U příležitosti jubilea 50 let byla předána Františku Houskovi medaile „Za obětavou práci“.
 
  Na výroční členské schůzi zvolen výbor ve složení předseda Karel Záborec, místopředseda Jan Holub, velitel Miroslav Klíma , členové Jan Strniště, Václav zleva Honza Strniště, Martin Sirotek, Pepa Šefl, Ruda Procházka, Vašek Šefl, Mirek Klíma, Franta Čech, Čenda Klíma
 
Zelenka, Oldřich Mixa, Josef Šefl, Václav Šefl, František Houska, Čeněk Klíma,
 
Josef Průša kronikář, revize účtu Vojtěch Štamberk, Rudolf Procházka.
 
  V roce 1988 byla konečně požární zbrojnice připravena k předání a u té příležitosti si hasičský sbor připomněl i odložené oslavy 100 let trvání požárního sboru. Dne 25.června začal program ve 13.30 srazem všech účastníků v hostinci u Zelenků. Ve 14.00 se všichni účastníci seřadili a průvod odcházel k pomníku padlých, kde byla uskutečněna pietní akce položení věnců. Po státní hymně se průvod odebral k požární zbrojnici, kde předseda MNV s.Slančík předal předsedovi sboru s.Záborcovi symbolický klíč od požární zbrojnice. Zbrojnice tím byla otevřena k prohlídce všech zúčastněných. V hořejší části byla výstava dokumentů naší ZO ČSPO (dříve Hasičský sbor), ale i dokumentů doby současné. Ve spodní části budovy byla výstava požární techniky. Odpoledne proběhla slavnostní schůze s předáním různých uznání, která obdrželi MNV Obecnice, ČSČK Obecnice, s.Klíma M., Houska F., Mixa O., Fejfar J., Holub J., Lukáš J., Neliba J., Neliba Vl., Strniště J., Šefl Stan., Štěpánek J., Šefl J., Šefl V., Uzel Š., Záborec K., Zelenka V.
 
  V červnu roku 1989 se sbor účastnil okrskové soutěže v Dominikálních Pasekách a v srpnu byli hasiči na oslavách v Drahlíně s cisternou Tatra 805, stříkačkou a ruční stříkačkou s obsluhou. František Houska obdržel medaili za 30 let práce v PO .Tento rok nastaly podstatné změny v myšlení i jednání českých lidí. Stalo se tak po 17.listopadu roku 1989 po masakrujícím zásahu na Národní třídě při studentské manifestaci. Tento akt nastartoval mnoho změn v Československé republice a také v naší obci. Končila vláda totality jedné strany a nadneseně řečeno „člověk začal volněji dýchat“. A volněji dýchat mohli i hasiči.
 
Svědkem je toho i zápis ze schůze 14.12. Schůzi zahájil předseda Záborec K. Bylo diskutováno o změnách , ke kterým došlo v našem státě po 17.listopadu . Došlo ke značným revolučním změnám ve prospěch demokratických sil . Ty změny se určitě odrazí v příštích týdnech na práci požárníků. dnešní výborová schůze se dohodla aby namísto užívání oslovení soudruhu bylo opět používáno oslovení bratře....
V následujících letech od roku 1990 běží život hasičský zase v demokratičtější podobě, ale povinnosti a práci hasičům nikdo nevezme. Čekají na ně jako každý rok, preventivní prohlídky, sběr starého železa, hasičský ples, údržba techniky atd. Br. Josef Štěpánek přinesl dobrou zprávu, prý bude možné získat cisternové vozidlo Tatra 148.
 
  V 22.ledna 1994 se konala Valná hromada které se účastnilo 30 členů. V lednu byl uspořádán i hasičský ples u Zelenků (Staročeská hospoda) s bohatou tombolou. Obec Obecnice oslavila 600 let trvání, oslavy byly spojeny se sjezdem rodáků, uskutečnil se slavnostní průvod a byly položeny kytice k pomníku padlých. Hasiči položili kytici k pomníku v parku. Nedělní odpoledne patřilo hasičům, na hřišti proběhla okrsková soutěž, které se účastnily sbory z Kardavce, Hluboše, Sádku a Obecnice
 
  V roce 1995 v lednu zase hasičský bál a v Trhových Dušníkách se družstvo účastnilo soutěže Memoriál br.Hnízdila, kde skončilo v kategorii nad 35 let na 1.místě. Pro potřeby sboru byly zakoupeny dvě vysílačky, které jsou potřebné při jeho činnosti. Br.Jan Holub oslavil životní jubileum 60 let. 8.května projížděl obcí cyklistický Závod míru, při kterém naši členové vykonávali pořadatelskou službu.

V červnu postihly obec rozsáhlé deště, nejvíce byla zasažena část v Koutě. Hasiči M.Klíma, Č.Klíma spolu s J.Šeflem čerpali celou noc vodu ze sklepů.

V tomto roce 1997 obsadili naši borci v okresní soutěž v Hluboši 4.místo. Br.Josef
 
 Štěpánek oslavil životní jubileum 50 let. V dalším roce se povedlo našemu družstvu obsadit v okrskové soutěži 30. května 1998 třetí místo. V tomto roce se sešlo hodně jubilantů. Br. František Houska oslavil 60 let , br. Miroslav Klíma 60 let, br. Karel Záborec 75 let. Br.František Houska (současný starosta SDH)a Tatra 805

  V roce 1998 sbor dvakrát vyjížděl k zásahu u požáru a několikrát členové pomáhali občanům při odčerpávání vody z objektů. Na údržbě hasičských vozidel bylo odpracováno 346 hodin. Hasiči dvakrát sbírali železný šrot v obci a nasbírali celkem 8135 kg. Sedm našich členů vykonávalo pořadatelskou službu při automobilových závodech Rallye Příbram. V součastné době má sbor 45 členů. V okrskové soutěži v květnu obsadilo naše družstvo 3.místo. Br.Oktavián Novotný oslavil životní jubileum 75 let
 
 V roce 1999 vyjeli hasiči k čištění dešťové kanalizace na Brůdku, hasili obecní kontejner, ale také zaváželi vodu do Drahlína. Někteří členové připravovali hasičské vozidlo Avii na technickou prohlídku. Jednou z největších akcí byla účast 15.srpna na oslavách 110.výročí hasičského sboru v Drahlíně. A naši hasiči měli co předvádět. Například Tatra 805, která byla vyrobena v roce 1956, sloužila v Obecnici od roku 1958, to znamená přes čtyřicet let. Byla to její poslední oficiální jízda, ale Tatra zůstane zachována jako historické vozidlo. Zasloužili se o to br.Zdeněk a Josef Štěpánkové. Při této příležitosti se stala i jedna humorná příhoda. Hasiči se chtěli pochlubit i se starou historickou stříkačkou a protože koně nebyli k sehnání, dohodli se, že stříkačku potáhnou za Avií. Ovšem někdo musel stříkačku také „šlajfovat“ čili brzdit. Dva nejzodpovědnější se k tomu odhodlali. Velitel spolu se starostou hasičského sboru. A jak se zpívá i v jedné lidové písničce že povozníček ztratil zákolníček, stalo se skutkem i při jízdě. Z oje stříkačky někde vypadl čep, v zatáčce se milá stříkačka oddělila od Avie a šupajdila do pole. Tak málem hasiči přišli najednou o velitele, starostu i stříkačku. Ještě že ti dva pořádně „šlajfovali“. Ztráta byla po chvíli zjištěna a Avie se vrátila našel se i „zákolníček“ a mohlo se jet dál. Jen se hasičů nezeptejte, proč chtějí ke staré stříkačce namontovat volant. V tomto roce br.J.Greguš oslavil životní jubileum 50 let, br. Josef Lukáš oslavil 60 let.

Nové století

V roce 2000 se zúčastnil SDH Obecnice 3.května lokalizace lesního požáru u Žírov, 20. července narážení vody v Malém Drahlíně, 18. září čištění studny v lese na Carvánce. Proběhlo i odborné školení velitelů has.družstev, strojníků a preventistů. Pětkrát prováděli sběr starého železa po vsi a bylo sebráno 16 620 kg . Společenské místnosti zbrojnice byly využívány k oslavám životních jubileí a dalším akcím. V tomto roce byli odměněni zasloužilí členové „Za příkladnou práci“ Čenda Klíma, který oslavil životní jubileum 60 let, za věrnost (50let členství) Oldřich Mixa a Josef Šefl , (40let členství) Mirek Klíma a Karel Záborec.
Výbor pracoval ve složení: Karel Záborec, starosta, Jan Holub, náměstek st., Miroslav Klíma, velitel, Jaroslav Vacek, zástupce vel., František Houska, strojník, Vladimír Mach, preventista, Oldřich Mixa, jednatel, Josef Šefl, hospodář, Čeněk Klíma, čl. výboru, Josef Polák, čl.výboru, rev.komise Rudolf Procházka, př., František Mikula a Ludovít Selucký čl.
  4.- 6.května 2001 se osm ...
... členů obecnického hasičského sboru vypravilo do prostoru Ralska, dá se říci k Mimoni. V tomto prostoru se konal pokus o světový rekord v dopravě vody na dálku za pomoci cisteren a hadic. Náročného výkonu se účastnil Čenda Klíma, Franta Houska, Petr Čech, Jarda Vacek, Pepík Polák, Ludvík Selucký, Jirka Viktora a Mirek Klíma. Bývalý rekord měl hodnotu 46 kilometrů, délka hadic u tohoto rekordu byla 47,2 kilometrů. Naši chlapi pracovali na třicátém osmém kilometru a přetlačovali vodu přibližně 800 metrů. Vyhodnocení akce bylo 30. června ve Skalici. V Obecnici byla organizována 23.6 okrsková soutěž naše družstvo zvítězilo, bylo na 1.místě. Zúčastnili se i 18.srpna akce v Lešeticích, kde lešetičtí hasiči slavili 100 let trvání místního sboru. Před padesáti lety se obecnický sbor také účastnil oslavy, proto bylo téměř symbolické, že starosta našeho hasičského sboru Karel Záborec, byl jako nejstarší účastník oslav odměněn pěkným pamětním listem. V letošním roce zemřeli dlouholetí členové sboru br. Rudolf Procházka a br. Josef Neliba.
 
Životní jubilea oslavili Vladimír Mach 50 let, Václav Zelenka 60 let, Josef Šefl 70 let a nejstarší člen obecnického sboru Karel Záborec 80 let. Ve dnech 5.7.-7.7.2002 v Hradčanech se sbor účastnil se na vytvoření II.rekordu v dálkové dopravě vody pomocí hasičských stříkaček. Na letištní ploše bývalého vojenského letiště v Hradčanech u Mimoně se dobrovolní hasiči z celé České republiky pokusili překonat loňský rekord. Pokus o vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody přečerpáváním ze stroje do stroje začal prvním nasáním v 6,34 hod a byl ukončen v 17,05 hod. Pokus trval 10 hodin 31 minut a bylo při něm položeno 2635 hadic což bylo 52 kilometrů 700 metrů hadic, které obsahovaly 231 880 litrů vody od sání až do historického parního stroje umístěného na konci u výstřiku. Rekord prověřil schopnosti strojů, ale hlavně lidí. Sto šedesát tři družstev po osmi lidech (mužů i žen), 1304 zasahujících hasičů a hasiček, organizační štáb a zabezpečení akce 114 lidí atd. Celkem 1481 dobrovolných, profesionálních i vojenských hasičů. 
   Za přímé spolupráce velitele požárního sboru Mirka Klímy jsou požární družstva jmenována Obecním úřadem v Obecnici. Připravenost hasičů prověřily v srpnu loňského roku povodně. Členové požární jednotky se zapojili do záchranných prací 12. srpna při uvolňování zanesených mostů V Koutě, U Říhů a na několika místech odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. V sobotu 22.června probíhala v Obecnici okrsková soutěž požárních družstev, které se zúčastnilo i družstvo Obecnice. V uplynulém roce potkala hasiče nepříjemná událost. V noci z 15 na 16 října došlo k vykradení požární zbrojnice. Zloději vnikli do zbrojnice oknem a odcizili řadu věcí. V garáži bylo odcizeno všechno nářadí, technický průkaz automobilu, dobíjecí zařízení baterií, radiostanice s nabíječem, několik dílů hadic a barevný televizor s ovladačem.
 
  U příležitosti životního jubilea 80 let udělena medai1e „Za zásluhy“ dlouholetému starostovi SDH Obecnice bratru Karlu Záborcovi. Na schůzi si členové sboru připomněli i ty členy, kteří se v letošním roce dožijí životních jubileí 50 let František Čech, 60 let Jan Neliba, 60 let Šimon Uzel, 70 let 0ldřich Mixa, 80 let Oktavián Novotný. 
 
  V roce 2003 8.června se konala v Obecnici okrsková soutěž naši obsadili 3.místo. Obecničtí hasiči přijali pozvání od hasičského sboru z Vrančic na sjezd rodáků k 750 výročí obce a 70 letům trvání hasičského sboru. Na akci, která se konala 5.července 2003 ve Vrančicích, se sjeli necelé dvě desítky sborů se svou historickou technikou. Hasiči pojali předvádění stříkaček různě. Obecnické družstvo nastoupilo s vyparáděnou ruční stříkačkou ( byla zakoupena v roce 1888 za 880 zlatých) za doprovodu tahací harmoniky Pepíka Poláka, a podpory neznámé zdatné svačinářky, ze které se za chvilku vyklubala dobrá duše Tonička Šeflová. Soutěž našich hasičů nenarušila ani malá stávka, když Čenda Klíma nepumpoval, ale vytáhl transparent Stávkujeme za navýšení důchodů, další se připojili a šli místo pumpování svačit. Diváci vystoupení našeho družstva odměnili silným potleskem.
 
Br.Oldřich Mixa oslavil životní jubileum 70 let, br.Oktavián Novotný oslavil 80 let
 
  V roce 2004 si obec Obecnice připomínala 610 historických let, při této příležitosti byl uspořádán sjezd rodáků naší obce. Na pískovém hřišti probíhal okrskový přebor Sboru dobrovolných hasičů za účasti sborů z Hluboše, Kardavce a Sádku.V tomto roce postihly sbor smutné události 1.dubna zemřel br.Josef Šefl, který byl členem sboru od roku 1950 plných 54 let.Vykonával funkci pokladníka a člena výboru. Bratr Čenda Klíma, který zemřel 10.července, byl členem sboru od roku 1957 a dlouholetým členem výboru. Bratr Josef Lukáš zemřel 10.října ve věku 65 let. Členem našeho sboru byl od roku 1968. Bratr Zdeněk Štěpánek zemřel 25.listopadu, členem sboru byl od roku 1972 a to velmi přínosným, ze svým bratrem Josefem zajišťovali pro sbor požární vozidla a starali se i o ta historická (Tartra 805 z r.1956). Bratr Karel Záborec zemřel 5.prosince ve věku 82 let, dlouholetý starosta, a člen výboru. Byl v našem sboru od roku 1953 dlouhých 51 let. Čest jejich památce.
 
  V roce 2005 vyjížděl náš požární sbor ke čtyřem zásahům při požárech. V lednu to byl požár v rodinném domku p. Štrougala. Bylo to 8. ledna v časných ranních hodinách. V měsíci dubnu to byl 2x zásah při požáru ve vojenském prostoru na Jinecké ploše. Bylo to 5. 4. a opakovaně 8. 4. Byl prováděn zásah přímo v požářišti a posléze při dopravě vody pomocí cisterny. Jako poslední zásah u požáru v minulém roce bylo hašení stohu slámy ZP Sádek a to 13. 12. Kromě těchto výjezdů ke skutečným požárům, bylo provedeno i několik tzv. výjezdů k pročištění hlavního kanalizačního řádu a kolaudační zkouška kanalizačního řádu v "Nových Chalupách". Sbor s cisternou "Tatra" prováděl zásobování vodou dětského tábora u Malého Drahlína. Naše požární družstvo se zúčastnilo soutěže v požárním sportu, která se konala na hřišti "Slavoje Obecnice" v červnu 2005. Družstvo se umístilo na třetím místě. Členská základna má 36 členů. V uplynulém roce pracoval výbor ve složení: František Houska, starosta, Jan Holub, místostarosta, Miroslav Klíma, velitel, Jaroslav Vacek, zas. velitele, Jiří Viktora, strojník, Oldřich Mixa, jednatel, Tonička Šeflová, hospodář, Josef Polák, Petr Hrubec členové výboru. revizní komise Ludovít Selucký, předseda, členové ko mise František Mikula a Jan Strniště. V tomto roce oslavil životní jubileum 70 let br. Jan Holub.  
 
V roce 2006 byla na schůzích výboru projednána činnost SDH v Obecnici a plán řízení práce na celý rok. Nadále bude udržován dobrý pracovní kontakt s Obecním úřadem Obecnice, bude se spolupracovat s Výkonným výborem okresního "Svazu dobrovolných hasičů". Jinak je nutné se zmínit o faktu, že i většinu práce a činnost celého SDH dělají převážně členové výboru. Určitě bude nutné zapojit do práce našeho SDH mnohem více členů tak, aby pomohli výboru v jeho práci. V doplňujících volbách byl místo onemocnělého Josefa Poláka zvolen do výboru Jan Karas. V letošním roce sbor oslavuje 120 let trvání na které se celý sbor poctivě připravuje. U této příležitosti vyjte i tato publikace , budou vydány vlaječky a pamětní listy.30.6.2006 zemřel jednatel SDH Obecnice p.Mixa.Na jeho místo byl dočasně zvolen b.Petr Juříček.V květnu v ranních hodinách naší obec postihla povodeň,kdy byl vyhlášen 3 .stupeń povodňové aktivity.Byla postižena část obce Brůdek,Nové Chalupy,náves v obci a okolí potoka u Špačků,kde voda strhla kus komunikace.
 V roce 2007 6.června byl do nemocnice narychlo odvežen b.Houska,který druhý den zemřel.Pro naše SDH i JSDHO je to veliká ztráta,ze které se budeme dlouho vzpamatovávat.Na jeho místo byl dočasně zvolen b.Petr Juříček.V r.2007 jsme bezplatným převodem získaly dýchací přístroje od HZS Příbram včetně masek.Jednalo se o 4 ks.Bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo Niagara a získali jsme dotaci na nákup ručních radiostanice Motorola.Jelikož jsme potřebovali ještě 1 ks doplatit,tak jsme doplatili z peněz za brigádu pro VLS.V tomto roce jsme poprvé zorganizovali přehlídku Integrovaného záchraného systému pro naše občany.Zúčastnili se:HZS Příbram,Policie ČR,Vojenská policie Tábor,vojenští pyrotechnici a psovodi Jince,ZZS Příbram,SDH Obecnice,SDH Rožmitál p.Třemšínem.Díky této akci jsme získali od sponzorů a krajského úřadu finanční prostředky,za které jsme začali vybavovat načí zásahovou jednotku.Jsou zakoupeny boty Haix,přilby Gallet a další prostředky.Je zakoupena i protipovodńová stěna.18.1.2007 v nočních hodinách nás postihla větná kalamita Kyryl,kdy jsme zasahovali na celém území naší obce a s odstrańováním následků jsme pokračovali ještě celý druhý den.Spadla nová střecha na mateřské škole a bylo vyvráceno větší množství stromů.Jsou přijati nový mladí členové v počtu 11 lidí.Je provedena částečná oprava hasičské zbrojnice ,umístěný osvětlený nápis a vývěsní skříňka.Je vypracován nový požární a poplachový plán obce.Podařilo se nám bezplatně získat nové ínternetové stránky od PB INTERNET.V roce 2007 jsme měli 12 výjezdů,převážně k požárům.Jsou vyškoleni 3 členové zásahové jednotky jako nositelé DT.

Rok 2008 je pro nás rokem velkých změn.Podařilo se sehnat dostatek financí na repasy naší Tatry 148 Cas od krajského úřadu ve spolupráci s obecním úřadem.Jednalo se o 1050000 kč.Vybrána byla firma Hateco Pečky.Boužel vzhledem k problémům ve firmě je termín předání 10.12.2008 nedodržený a měla by být předána začátkem r.2009.Pokračujeme v nákupech výstroje a výzbroje pro naší zásahovou jednotku.V březnu 2008 byl zde opět orkán EMMA,který vyvrátil lípu na hřbitově ,ale nanapáchala takové škody jako KYRYL.V dubnu jsme povoláni v 1.05 hod k velkému požáru na Vysoké Peci ,kde hořel sklad podlahových krytin.Je díky firmě Bumbálek vyměněna podlahová krytina v jedné zasedací místnosti a ze školky v Příbrami jsme získali bezplatně starší nábytek.V květnu jsme uspořádali společně s HZS Příbram námětové cvičení na budově naší základní Masarykově škole.V červnu jsme opět uspořádali Den se složkami IZS.Kromě nich se zúčastnili i Soptíci z mateřské školy v Plzni.V prvním týdnu září 2009 se naše jednotka zúčastnila velkého mezinárodního cvičení Rescue Patrol v Příbrami,které trvalo 4 dni a kde jsme si vyzkoušeli všechny možné zásahy a spolupráci i s vojáky z 6 polní nemocnice z Kábulu,chemiky a záchranáři z Olomouce,jednotkami z německa,Příbram 1 a Březové Hory,Trhové Dušniky ,SDH Písek,HZS USTÍ n.Labem a psovody záchranáři.Naše jednotka se zúčastnila i ukázek a nácviku hašení lesních požárů za pomoci letecké služby ve VVP Brdy.Boužel díky tomu,že jsme měli od 21.září Tatru na repasy jsme vyřazeni z výjezdů,takže jsme nemohli jet na velký požár do Prahy ,kde zasahovali i jednotky ze Středočeského a Jihočeského kraje,požár v Pičíně a další.Provedli jsme repasy naší koňské stříkačky z Oseče.Na konci roku jsme uspořádali v hale v Příbrami hokejový zápas s dobrovolnými hasiči z Příbrami,kteří ale nepřišli a tak jsme si to rozdali mezi sebou.Bylo to takové slavnostní ukončení r.2008.

 

Vyhledávání

© 2013 Zdeněk Vávra (stubby18@gmail.com)